Jdi na obsah Jdi na menu

Dítě a společnost family-hand-1636615_1280.jpg

 

Oblast sociálně  kulturní – vede k uvádění dítěte do společenství ostatních lidí, do života v lidské společnosti i do světa kultury a umění, je zaměřena na pomoc dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky a postoje, přijmout základní všeobecně uznávané společenské, morální a estetické hodnoty a podílet se na utváření společenské pohody.

 

  • příjemné, láskyplné klima školy, prostředí s pozitivními vzory jednání a chování
  • uplatňování aktivit vedoucích k bezproblémové adaptaci dítěte na prostředí MŠ
  • spoluvytváření a kontrola dodržování jasných a smysluplných pravidel soužití ve třídě

 

  • aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku a mravní hodnoty
  • skupinové aktivity umožňující dětem spolupodílet se na jejich průběhu i výsledcích
  • společné přípravy a realizace různých tradičních oslav, slavností, kulturních vystoupení, atd.

 

  • činnosti rozvíjející tvořivost dítěte, jeho estetické vnímání i vyjadřování, tříbení vkusu
  • receptivní slovesné, literární a dramatické činnosti (poslech veršů, příběhů, pohádek, sledování dramatizací, divadelních scének, atd.)
  • hry, aktivity a praktické činnosti zaměřené na seznámení dítěte se světem lidí a postupné poznávání jejich práce a občanského života (exkurze k poznání různých řemesel a povolání, návštěva muzea, praktická manipulace s některými předměty, nástroji, nářadím, základy vaření a pečení, tematické hry)