Jdi na obsah Jdi na menu

Dítě a jeho tělo teeth-1670434_640.png

 

  • činnosti rozvíjející oblast hrubé motoriky (lokomoční i nelokomoční aktivity): různé druhy chůze, běhu, poskoků, lezení, tanečních kroků, změny poloh, prvky jógy, manipulace s míčem, prvky akrobatických dovedností, činnosti zaměřené na koordinaci pohybů a na orientaci ve schématu vlastního těla

 

  • činnosti rozvíjející oblast jemné motoriky: aktivity zaměřené na cvičení přiměřené svalové síly, svalového tonusu, převedení kinestetických aferentních podnětů na motorické eferentní podněty, cvičení plynulosti, ladnosti pohybu při manipulačních činnostech s různými předměty, nástroji, materiálem, grafomotorická a vizuomotorická cvičení 

 

  • činnosti zaměřené na rozvoj oromotoriky: cvičení mluvidel, artikulační cvičení, jazykolamy
  • hudebně pohybové činnosti a hry (včetně činností zaměřených na schopnost pohybové improvizace a koordinace pohybů s hudbou)

 

  • činnosti rozvíjející sebeobsluhu v oblasti oblékání, stolování, osobní hygieny, úklidu hraček a pomůcek, úpravy prostředí
  • hry a činnosti zaměřené na poznávání lidského těla včetně jeho částí, využívání smyslů – multisenzoriální poznávání

 

  • zdravotně zaměřené aktivity (relaxační cvičení, uvolňovací, dechová, protahovací cvičení)
  • činnosti směřující k ochraně zdraví, bezpečí, osvojení si zdravých životních návyků a postojů