Jdi na obsah Jdi na menu

Dítě a jeho psychika girl-354579_640.jpg

 

Jazyk a řeč

 • cviky, hry a činnosti zaměřené na posílení schopnosti auditivní i vizuální percepce
 • hry se slovy, slovní hádanky, hry zaměřené na rozlišování počáteční hlásky ve slovech
 • činnosti zaměřené na schopnost verbální diferenciace, analýzy, syntézy slov

 

 • hry a činnosti posilující funkci audiomotorické koordinace (percepce + reprodukce rytmu)
 • hry a činnosti zaměřené na poznávání a rozlišování zvuků

 

 • činnosti zaměřené na rozvoj vyjadřovacích schopností včetně verbální pohotovosti, schopnosti spontánně komunikovat a vyjadřovat se ve správných gramatických kategoriích (sdělování zážitků, vyřizování vzkazů, „čtení“ knížek, popis obrázků, strukturovaný i spontánní  dialog s dítětem, atd.)

 

 • cviky na rozvoj artikulační obratnosti, správné výslovnosti hlásek (recitace, dramatizace, zpěv, …)
 • činnosti zaměřené na rozvoj pasivní i aktivní slovní zásoby 

 

Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace

 • přímé i záměrné pozorování běžných objektů a předmětů, určování a pojmenování jejich vlastností, třídění a uspořádání podle určitých kritérií (velikost, tvar, barva, vůně, chuť, materiál)
 • pozorování a experimentování s různými objekty a materiály (oblast přírodní, technická, běžné předměty)
 • zkoumání vlastností předmětů manipulativními činnostmi

 

 • cvičení zaměřená na rozvoj krátkodobé, dlouhodobé, mechanické i logické paměti
 • činnosti zaměřené na posilování pozornosti, schopnosti koncentrace, tenacity pozornosti
 • činnosti zaměřené k chápání pojmů a osvojování poznatků

 

 • hry, cvičení a činnosti zaměřené na vizuální percepci a diferenciaci složitějších symbolových schémat (piktogramy, značky, symboly, číslice, písmena)
 • činnosti zaměřené na pochopení základních matematických pojmů a jejich symboliky (číselná řada, geometrické tvary, množství,..)

 

 • činnosti vedoucí k pochopení časových pojmů a vztahů, logické posloupnosti dějů v přírodě i v běžném životě
 • hry na podporu fantazie, tvořivosti, představivosti (konstruktivní, výtvarné, pracovní, hudební, dramatické, atd.) 

 

Sebepojetí, city, vůle

 • nejrůzněji zaměřené činnosti umožňující samostatné vystupování dítěte, jeho vyjadřování, rozhodování, sebehodnocení
 • činnosti odpovídající věkovým i individuálním zvláštnostem dítěte koncipované tak, aby v nich mohlo být dítě úspěšné
 • hry a činnosti pro rozvoj vůle, vytrvalosti, sebeovládání

 

 • emocionálně zaměřené hry a dramatizace – cvičení v projevování emocí, mimické vyjadřování nálad
 • činnosti zaměřené na rozlišování a poznávání lidských vlastností (fyzické i psychické vlastnosti, rozdíly dané pohlavím, věkem, rasou, jazykem,..)

 

 • spontánní hry
 • zařazování pohádek, příběhů obohacující citový život dítěte
 • činnosti vedoucí dítě k identifikaci sebe sama a k odlišení od ostatních