Jdi na obsah Jdi na menu

Cesta proměn

 

Vzdělávací obsah představuje kompaktní, vnitřně povázaný celek. Při tvorbě školního vzdělávacího programu „Cesta proměn“ byl  východiskem státní kurikulární dokument "Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání", který je strukturován do pěti oblastí vzdělávání.

  1. Dítě a jeho tělocommunity-150124_640.png
  2. Dítě a jeho psychika
  3. Dítě a ten druhý
  4. Dítě a společnost
  5. Dítě a svět

 

Tyto oblasti vzdělávání jsou propojeny, vzájemně se ovlivňují a vytvářejí společně fungující celek: 

Dítě a jeho tělo

Biologická oblast – zaměřena na stimulaci a podporu růstu a neurosvalového vývoje dítěte, na podporu jeho fyzické pohody, zlepšení tělesné zdatnosti i pohybové zdravotní kultury, na podporu rozvoje jeho pohybových i manipulačních dovedností, výuku sebeobslužným dovednostem a vedení dítěte ke zdravým životním návykům a postojům.    VÍCE »

 

Dítě a jeho psychika

Psychologická oblast – zaměřena na podporu duševní pohody dítěte, psychickou zdatnost a odolnost dítěte, na rozvoj jeho intelektu, řeči a jazyka, poznávacích procesů a funkcí, jeho citů i vůle, stejně tak i jeho sebepojetí a sebenahlížení, jeho kreativity a sebevyjádření, na stimulaci, osvojování a rozvoj jeho vzdělávacích dovedností a povzbuzování dítěte v dalším rozvoji, poznávání a učení.    VÍCE »

 

Dítě a ten druhý 

family-hand-1636615_1280.jpg

Interpersonální oblast – zaměřena na podporu utváření vztahů dítěte k jinému dítěti či dospělému, posilování, kultivování a obohacování jejich vzájemné komunikace a zajišťování pozitivních vztahů.    VÍCE » 

 

Dítě a společnost 

Oblast sociálně  kulturní – vede k uvádění dítěte do společenství ostatních lidí, do života v lidské společnosti i do světa kultury a umění, je zaměřena na pomoc dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky a postoje, přijmout základní všeobecně uznávané společenské, morální a estetické hodnoty a podílet se na utváření společenské pohody.    VÍCE »

 

Dítě a svět

Environmentální oblast – zaměřena na povědomí dítěte o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí a na vytvoření základů pro otevřený postoj k životnímu prostředí.    VÍCE »

 

Tematické celky jsou v našem programu koncipovány tak, aby zasahovaly všechny vzdělávací oblasti. Vhledem k oblastem jsou průřezové. Obsah tematických celků je zpracován globálně, pro všechny věkové skupiny – pokrývá tedy celé tříleté vzdělávací období.