Jdi na obsah Jdi na menu

Školní řád mateřské školy

 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 

Obsah školního řádu je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování.

Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky.

 


ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá v dubnu v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku.

Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů ředitelka. Žádost o přijetí dítěte do MŠ si rodiče mohou vyzvednout v mateřské škole. O přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ rozhoduje ředitelka školy, i o zkušebním pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.

Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Děti se do MŠ přijímají na základě kritérií zpracovanými školou. Přednostně se přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 34 odst. 3 - 4).

Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 34 odst. 7), pokud nebude porušena kapacita školy a hygienická kritéria.

 

Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy v Cholině:

 1. děti zapsané na pravidelnou celodenní docházku (přednostně před dětmi na 4 hodiny denně)
 2. děti, jejichž rodiče souhlasí s koncepcí mateřské školy
 3. děti, které zahájí docházku od září příslušného kalendářního roku
 4. děti, které dovrší tří let od září příslušného kalendářního roku
 5. děti, jejichž sourozenci již naši mateřskou školu navštěvují nebo navštěvovali

 


PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

 

Do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku od 3 do 6 let na základě písemné žádosti rodičů. Nejpozději do 30 dnů po podání žádosti obdrží zákonný zástupce rozhodnutí o přijetí.

Podle § 1a odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ředitelka stanoví při přijetí se zákonným zástupcem dny docházky dítěte a délku jeho pobytu.

Do MŠ lze zařadit i děti, jejichž zákonný zástupce pobírá rodičovský příspěvek, a to na 4 hodiny denně (zákon 117/1995 Sb., o státní soc. podpoře, § 30 odst. 3 písm. b).

Mateřskou školu navštěvují děti zdravé po stránce fyzické i psychické a bez vnějších známek akutního onemocnění. Zdravotní stav dítěte konzultuje pedagogická pracovnice se zákonným zástupcem po příchodu dítěte do MŠ. Zákonný zástupce je povinen hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině a veškeré údaje o zdraví dítěte.

Po vyléčení onemocnění má právo pedagogická pracovnice požadovat od zákonného zástupce lékařské potvrzení a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu.

Při náhlém onemocnění dítěte v MŠ jsou zákonní zástupci telefonicky informováni o zdravotním stavu a jsou povinni si dítě co nejdříve z MŠ vyzvednout.

Podle § 35 odst. 1 písm. a), b), c) a písm. d) zákona 561/2004 Sb., školský zákon, může ředitelka školy ukončit docházku dítěte do MŠ, jestliže:

 • dítě bez omluvy zákonného zástupce nedochází do MŠ déle než dva týdny
 • zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ
 • na doporučení lékaře nebo školského poradenského zařízení
 • zákonný zástupce dítěte opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání nebo za školní stravování (§ 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s vedoucí učitelkou jiný termín úhrady

Zákonní zástupci dětí v součinnosti se školou pomáhají vést děti k samostatnosti při stolování, sebeobsluze, hygieně, oblékání a obouvání, vedou děti k používání kapesníku, vedou děti k úctě k dospělým a sebeúctě.

Mateřská škola má svůj flexibilní denní řád, kterým reaguje na potřeby a zájmy dětí. Mateřská škola pracuje dle Školního vzdělávacího programu s názvem "Cesta proměn", nabízí řadu nadstandartních aktivit a vedení k zdravému životnímu stylu.

 

 

PLATBY V MATEŘSKÉ ŠKOLE

 

Úplata za předškolní vzdělávání

 

Podle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a podle prováděcí vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, je stanoveno:

Úplata za předškolní vzdělávání je pro období 1. 9. - 30. 6. stanovena pro dítě s celodenní docházkou i s docházkou na 4 hodiny denně na 180 Kč měsíčně za kalendářní měsíc (vyhláška č. 14 § 6, odst. 2).

Úhradu hradí rodiče nebo jiní zákonní zástupci za příslušný kalendářní měsíc vedoucí ŠJ.

Výše úplaty 0 Kč bude stanovena rodiči nebo zákonnému zástupci, jehož dítě nedocházelo do MŠ déle než 2 měsíce a bylo řádně omluveno (ze zdravotních nebo rodinných důvodů) a zákonnému zástupci těch dětí, které jsou v posledním ročníku před nástupem povinné školní docházky dle zákona č. 561/2004 Sb.

 

Úplata za školní stravování dětí

 

Výše stravného je stanovena dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, dle finančního normativu.

Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy. Zároveň zajišťuje v průběhu celého dne i dostatek tekutin, které děti konzumují v rámci pitného režimu.

Způsob a rozsah platby za stravování dítěte se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno, stravovalo vždy (podle § 4 odst. 1 - 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání).

Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v mateřské škole jsou platby, které jsou pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení řádu a provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 d).

 


EVIDENCE DÍTĚTE

 

Při nástupu dítěte do MŠ předají rodiče vedoucí učitelce údaje o dítěti: jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu, dále jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu, adresu pro doručování písemností a telefonické spojení.

Rodiče nahlásí v mateřské škole každou změnu ve výše uvedených údajích (zejména místo trvalého pobytu a telefon).

Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 


PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

Provoz mateřské školy je od 6:30 do 16:15.

Děti obvykle přicházejí do mateřské školy do 8 hod, jinak po dohodě s učitelkou podle aktuální potřeby rodičů.

Zákonní zástupci si děti vyzvedávají po obědě od 12:00 do 12:30 a po odpoledním odpočinku od 14:30.

Rodiče omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 8 hod. Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne osobně nebo telefonicky.

Rodiče předávají dítě do MŠ zdravé. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole.

Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha aj.) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě.

Učitelka má právo požadovat od rodičů dítěte lékařské potvrzení o ukončení nemoci dítěte a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu dětí.

Učitelky odpovídají za děti do doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo jimi pověřených zástupců, až do doby, kdy je opět rodičům nebo zástupcům předají. Pokud se rodiče nechají zastupovat, sdělí tuto informaci na předepsaném formuláři vedení MŠ.

Všechny děti v mateřské škole jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích MŠ organizovaných.

Provoz MŠ bývá přerušen v měsíci červenci a srpnu a může být omezen i v jiném období. Informaci o přerušení provozu zveřejní ředitelka školy minimálně 2 měsíce předem.

Informace o připravovaných akcích MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnce v šatně dětí. Doporučujeme rodičům pravidelně sledovat nástěnky.

Zákonný zástupce dítěte má možnost se podle potřeby svého dítěte individuálně domluvit s pedagogickou pracovnicí, aby pobyt v MŠ byl pro děti bez problémů a psychického strádání.

Zákonní zástupci mají možnost vstoupit do dění v MŠ (účastnit se akcí pořádaných školou), individuálně mohou konzultovat s ředitelkou nebo s pedagogickou pracovnicí prospívání svého dítěte.

 


ZDRAVOTNÍ PÉČE A BEZPEČNOST DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

 

Podle § 29 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, za bezpečnost dětí zodpovídá pedagogický pracovník MŠ od okamžiku, kdy mu zákonný zástupce osobně předá dítě, a to až do doby, kdy si opět dítě osobně vyzvedne. Nestačí dítě doprovodit pouze k bráně nebo vchodu do MŠ s tím, že už dojde samo. V takovém případě by MŠ nenesla odpovědnost za bezpečí dítěte.

Dítě lze vydat též zákonným zástupcem pověřené osobě, a to na základě formuláře "Zmocnění k odvádění dítěte pověřenou osobou", který vyplněný odevzdá škole při nástupu dítěte do MŠ. Rodiče jsou si tímto vědomi, že podle § 9 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, mají nezletilí způsobilost jen k takovým právním úkonům, které jsou svou povahou přiměřeně rozumové a volní vyspělosti odpovídají jejich věku.

Při zajišťování akcí školy (např. výjezdy do přírody, výlety, návštěvy kulturních akcí apod.) rozhodne ředitelka školy o počtu pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova dětí, jejich bezpečnost a ochrana zdraví podle § 5 odst. 1 - 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání. Při sportovních činnostech nebo pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost, určí ředitelka školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pracovníka, který je způsobilý k právním úkonům.

Nastane-li úraz, je pedagogická pracovnice povinna ihned zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následné lékařské vyšetření či ošetření. Bezprostředně ohlásí úraz zákonnému zástupci dítěte a nadále postupuje podle vyhlášky č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí.

Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí. Výchovně vzdělávací činností je účast dětí při výchovné a vzdělávací práci školy, ve škole od vstupu dětí do prostor školy až do odchodu z nich a každá činnost vyplývající z přímé souvislosti s ní.

Školním úrazem je rovněž úraz, který se stal dětem při akcích konaných mimo školu, organizovaných školou a uskutečňovaných za dozoru pověřené osoby. Jedná se zejména o úrazy dětí na vycházkách, výletech, exkurzích.

Školním úrazem není úraz, který se stane dětem na cestě do školy a zpět nebo na cestě na místo nebo cestou zpět, jež bylo určeno jako shromaždiště mimo areál školy při akcích konaných mimo školu.

Učitelky nesou odpovědnost za dodržování hygieny, přiměřeného větrání, vhodného oblečení dětí ve třídě i venku. Dbají na dodržování pitného režimu dětí, přizpůsobují délku pobytu venku daným klimatickým podmínkám (sluneční záření, vítr, mráz). Pokud to podmínky nedovolují, ven s dětmi nevycházejí.

V celém objektu mateřské školy je zákaz kouření (budova i přilehlé prostory školní zahrady) a to v souvislosti s § 8 a 9 zákona č. 379/2005 Sb.

 


OCHRANA PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ

 

Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti předškolního věku, zaměřené na zdravý způsob života. V rámci ŠVP jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti, patologického hráčství, vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci monitoring a screening vztahů mezi dětmi v třídním kolektivu s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v počátcích, a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, popř. za pomoci školských poradenských zařízení.

Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a dalšími pracovníky školy, mezi pracovníky školy a zákonnými zástupci.

MŠ má vytvořena pravidla soužití ve třídě, která slouží k vzájemné toleranci a jako ochrana a prevence vzniku sociálně patologických jevů, diskriminace, projevů nepřátelství nebo násilí.

 


PRVNÍ VSTUP DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

Při nástupu dítěte do mateřské školy má dítě právo na individuálně přizpůsobený adaptační program. Zákonní zástupci se na něm mohou dohodnout s ředitelkou nebo učitelkou školy.

Osobní věci dětí přinesou rodiče do školy řádně označené, aby se předešlo záměně, zejména u nejmladších dětí:

 • papučky
 • tepláky, tričko či zástěrku pro pobyt ve třídě
 • teplákovou soupravu pro pobyt venku
 • pyžamko
 • náhradní spodní prádlo, punčocháče, ponožky
 • kapesníky
 • kartáček na zuby a pastu

Oblečení je uloženo v šatně ve skříňce označené značkou dítěte.

Důrazně žádáme rodiče, aby dětem do MŠ nedávali cenné věci a drahé hračky. Za jejich ztrátu nebo zničení nemůžeme ručit a řešení takové situace je pro obě strany nepříjemné.

 

 

PODROBNOSTI K VÝKONU PRÁV A POVINNOSTÍ DĚTÍ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

 

Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte. Rozvoj jeho osobnosti probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení.

 

Rodiče mají právo:

 • na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života
 • po dohodě s učitelkou být přítomni výchovným činnostem ve třídě
 • konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy (kontakt rodičů s pedagogickými pracovnicemi je umožněn denně při předávání dětí)
 • přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy
 • předkládat a obhajovat potřeby a zájmy ostatních rodičů a dětí
 • projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ učitelce nebo ředitelce školy
 • požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádu MŠ
 • na poradenskou pomoc v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí

 

Dítě má právo:

 • aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohly fyzicky nebo psychicky zranit)
 • být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy, či sociální skupiny)
 • na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým ze svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi, kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku, …)
 • být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůstat v zdravého tělesně i duševně, právo být vedeno k tomu, aby respektovalo ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí, ...)
 • být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem, ...)

 

(vybráno z Úmluvy o právech dítěte)

 

 

SPOLUPRÁCE SE ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI

 

MŠ spolupracuje se zákonnými zástupci s cílem vyvíjet aktivitu a činnosti ve škole ve prospěch rozvoje dětí a prohloubení vzdělávacího a výchovného působení MŠ, rodiny a společnosti.

Péče o dítě v MŠ navazuje velmi úzce na péči rodiny, přičemž škola respektuje výsostné a přednostní postavení rodiny ve výchově a péči o dítě.

Opravdu uvítáme, když rodiče projeví zájem o dění a činnosti v naší škole a budou se aktivně podílet a účastnit života MŠ.

O materiálním způsobu pomoci škole, spolupráci na zlepšení prostředí školy, popřípadě sponzorství, se zákonní zástupci dohodnou na společných schůzkách, popř. individuálně s ředitelkou.

Stížnosti, oznámení a podněty k práci MŠ podávejte u ředitelky školy, která je v zákonné lhůtě vyřídí.

Zákonný zástupce dbá na přiměřené oblečení dítěte dle ročního období.

Zákonní zástupci jsou povinni dodržovat termíny placení stravného a školného.

 


PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY ZE STRANY DĚTÍ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

 

Děti a jejich zákonní zástupci jsou povinni chovat se ohleduplně k majetku školy a zacházet s ním šetrně, nepoškozovat úmyslně ostatní majetek školy.

Bez dovolení pedagogických pracovnic neodnášet a nepůjčovat si inventář a vybavení MŠ domů.

V zájmu dodržování hygieny a čistoty v budově školy žádáme o čištění obuvi a při vstupu do třídy se přezouvat nebo používat návleky.

Pokud zákonní zástupci zjistí v prostorách školy poškození majetku školy, je nutné tuto skutečnost neprodleně nahlásit pedagogickému pracovníkovi školy.

 


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

Školní řád je součástí Organizačního řádu.

Zaměstnavatel zabezpečí seznámení zaměstnanců s obsahem tohoto Školního řádu.

S obsahem Školního řádu budou zákonní zástupci dětí seznámeni na první schůzce v září stávajícího roku.

Školní řád bude vyvěšen v šatně dětí k dalšímu prostudování.

Dodatky nebo změny Školního řádu mohou být provedeny pouze písemnou formou a před nabytím jejich účinnosti budou s nimi seznámeni všichni zaměstnanci MŠ a budou o nich informováni rodiče dětí.

 


V Cholině 31. 8. 2016


Žaneta Gruntová, řed.
Olga Mužíková, ved. uč.